Základní informace pro rodiče

Provoz MŠ Lipovec 6:15 – 16:15

 • Děti se přijímají do MŠ od 6:15 do 8:00 hodin. Po té se jednotlivá oddělení z bezpečnostních důvodů zamykají! Pokud se rodiče domluví s učitelkou jinak, lze dítě do MŠ přivést podle aktuální potřeby.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předávají dítě osobně učitelce ve třídě!
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění. Zmocnění je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření nikomu učitelka dítě nepředá!
 • Odchod dětí po obědě – od 12.00 do 12.30 hod, odpoledne – od 15.00 do 16.15 nebo dle dohody s rodiči.
 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně v mateřské škole ohlásit!
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu adresy, zdravotní pojišťovny apod.
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.
 • Aby nebylo započítáno stravné je nutné dítě omluvit daný den nejpozději do 8.00 hod vedoucí ŠJ tel. 516445318 nebo učitelce MŠ tel. 516 445 190, mob. 731 790 173, 732 131 738. V případě, že se vám nepodaří odhlásit se do 8.00 hod. lze si oběd odebrat do nosníku (pouze první den nepřítomnosti)
 • Rodiče jsou povinni včas zaplatit stravné, které činí od 1.září 2023 45,- Kč na celý den pro děti do 7 let (11,- Kč dopolední svačina, 23,- Kč oběd, 11,- Kč odpolední svačina), 54,- Kč pro děti od 7 let (11,- Kč dopolední svačina, 32,- Kč oběd, 11,- Kč odpolední svačina). Stravné se platí přes účet. První platbu očekáváme již v měsíci srpnu a poslední v květnu. Platba musí proběhnout do 20. dne v měsíci. Vyúčtování stravného bude provedeno 1x ročně. Přeplatky vám budou vráceny na účet, nedoplatky musíte uhradit z Vašeho účtu mimořádnou splátkou. ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2001650071/2010, variabilní symbol vám přidělí vedoucí školní jídelny.
 • Rodiče jsou povinni včas zaplatit úplatu za předškolní vzdělávání (částečné náklady na provoz). Školkovné je stanoveno od 1.9. 2023 250,- Kč. ÚPLATA se platí společně se stravným na účet školy.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se i aktivně zúčastnit.
 • Rodiče mají právo po předchozí domluvě na konzultaci s učitelkou na třídě nebo se zástupkyní ředitele.
 • Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
  • když dítě nedochází 1 měsíc bez omluvy do MŠ
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
  • když ředitel školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
  • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí dítěte do doby předání dítěte zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám.
 • V měsíci červenci a srpnu může ředitel ZŠ a MŠ po projednání se zřizovatelem provoz MŠ omezit nebo zcela uzavřít. Rozsah omezení se oznamuje dva měsíce předem.

 Mateřská škola bývá zcela uzavřena zpravidla od poloviny července do konce srpna! Jedná-li se o mimořádnou událost, důvod, lze provoz omezit či uzavřít okamžitě.

 • V době školních prázdnin, v průběhu roku, je v provozu pouze jedna třída (čerpání dovolených, náhradního a studijního volna, sanitárních dnů apod.) nebo je MŠ uzavřena (vždy dle zájmu rodičů). Proto žádáme rodiče, kteří mají tu možnost, aby si v těchto dnech nechávali děti doma! Netýká se rodičů zaměstnaných!
 • Důležité!!! – všechny osobní věci prosíme dětem podepište! Do MŠ si mohou děti přinést pro snadnější adaptaci oblíbenou hračku (plyšáčka). Mateřská škola neodpovídá za případné její zničení nebo ztrátu. Nevhodné jsou hračky zvukové, které ruší v průběhu dne.
 • Na základě každodenního dlouhodobého styku s dítětem poskytuje předškolní vzdělávání i pedagogickou diagnostiku dětí. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje včasnou speciálně-pedagogickou péči.
 • V průběhu celého dne se střídají v MŠ volné aktivity dětí, řízené činnosti vedoucí k rozvoji osobnosti dítěte, jeho rozumových schopností, vytváření správných hygienických návyků, základních pravidel slušného chování, získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů, nových přátelství. U předškolních dětí rozvíjíme všechny schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.
 • Ke specifikům předškolního vzdělávání patří metody a formy práce, které se maximálně přizpůsobují fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí zpravidla od tří do šesti let. Nejvhodnějšími metodami pro práci s touto věkovou skupinou se ukazuje prožitkové a kooperativní učení hrou a vlastními činnostmi dětí. Dále pak situační učení založené na vytváření a využívání situací, které dítěti poskytnou praktické ukázky životních souvislostí. A spontánní sociální učení, založené na přirozeném napodobování vrstevníků i dospělých.